Anton ńĆierny (*1963)
Hostia/Za Jozefa T., 2006

objekt, drevotrieska, farba, 160 x 140 x 60 cm, video, farba, zvuk, 2¬ī20¬ī¬ī
z√≠skan√© n√°kupom od autora v¬†roku 2012 (z dot√°cie Ministerstva kult√ļry SR)

Dielo vzniklo pre v√Ĺstavu Pante√≥n ‚Äď Hrdinovia/Anti-pomn√≠ky (2006, Gal√©ria M√©dium, Bratislava) a¬†n√°sledne bolo predstaven√© na v√Ĺstave IN(TER)MEDIA(S)RES v¬†PGU ŇĹilina. Svoje v√Ĺchodisk√° m√° v¬†starŇ°√≠ch pr√°cach, ktor√© charakterizuje sk√ļmanie prostredia, ku ktor√©mu m√° autor zv√§ńćŇ°a osobn√© v√§zby. Ideov√Ĺmi predstupŇąami tohto diela s√ļ realiz√°cie, v¬†ktor√Ĺch sa ¬†zaober√° t√©mami identity s√ļvisiacej s¬†rodinou, v¬†Ň°irŇ°om meradle s¬†rodiskom a¬†n√°sledne svoje √ļvahy roztv√°ra smerom k¬†Ň°irŇ°√≠m historicko-spolońćensk√Ĺm s√ļvislostiam spojen√Ĺch s¬†konkr√©tnym priestorom.

V diele Hostia ‚Äď Za Jozefa T. sa prep√°ja v√§zba autora k¬†rodnej lokalite, sprostredkovan√° cez pr√≠sluŇ°n√ļ historick√ļ skutońćnosŇ•. Objekt v¬†zmenŇ°enej mierke zn√°zorŇąuje umiestnenie kostola v¬†B√°novciach nad Bebravou, kde J. Tiso sl√ļŇĺil omŇ°e (v¬†bl√≠zkosti sa nach√°dza autorovo rodisko). Autorovo ‚Äěprenesenie sa‚Äú do osoby kŇąaza a¬†prezidenta Slovensk√©ho Ň°t√°tu pripom√≠na (dodnes pr√≠tomn√©) nejednoznańćn√© vn√≠manie a¬†interpret√°cie p√īsobenie J. Tisa ako s√ļńćasti naŇ°ej hist√≥rie. V√Ĺtvarn√≠k dielom komunikuje nielen vzŇ•ah k¬†dan√©mu miestu (rodisko), ale upozorŇąuje aj na v√Ĺznam pam√§te jedinca a¬†spolońćenstva, ktor√© formuj√ļ pam√§Ň• priestoru.